Cmentarze komunalne w Iławie

ZARZĄDZENIE NR 0050-7/2016
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY
z dnia 29 stycznia 2016 r.
 
w sprawie określenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ich ustalania za korzystanie
z cmentarzy komunalnych w Iławie
        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XVII/143/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie (Dz.U. z 2016r., poz. 372), zarządzam, co następuje:
§1
Określa się następujące opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Iława:
Lp.
Wyszczególnienie
Wysokość opłaty w zł
1.
Opłata za prawo do korzystania z miejsca pod grób:
 
a) zwykły ziemny pojedynczy
400,00
 
b) zwykły ziemny podwójny
700,00
 
c) zwykły ziemny potrójny
1000,00
 
d) murowany pojedynczy
600,00
 
e) murowany podwójny
1200,00
 
f) murowany potrójny
1800,00
 
g) dla dziecka do lat 6
150,00
 
h) dla urny pojedynczy
150,00
 
i) dla urn rodzinnych
250,00
2.
Rezerwacja miejsca pod grób:
 
a) zwykły ziemny pojedynczy
600,00
 
b) zwykły ziemny podwójny
900,00
 
c) zwykły ziemny potrójny
1200,00
 
d) murowany pojedynczy
1200,00
 
e) murowany podwójny
1800,00
 
g) dla urny pojedynczy
400,00
 
h) dla urn rodzinnych
600,00
3.
Opłaty za zezwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich i budowlanych:
 
a) ustawienie nagrobka
60,00
 
b) budowa grobu murowanego
100,00
4.
Inne opłaty
 
a) za każde dochowanie urny do istniejących mogił ziemnych lub grobu murowanego
150,00
 
b) za każde dochowanie szczątków pow. 15 lat do istniejących mogił ziemnych lub grobu murowanego
150,00
 
c) przechowywanie zwłok w chłodni (1 doba)
60,00
 
d) opłata roczna za reklamę firm pogrzebowych w gablotach na cmentarzu (format A4)
150,00
5.
Kaucja na prowadzenie robót na terenie cmentarzy komunalnych
 
a) od osób zamierzających wykonywać w sposób ciągły, tj. więcej niż jedną robotę w miesiącu
800,00
 
b) od osób, które zamierzają wykonywać nie więcej niż jedną robotę w miesiącu
300,00
6.
Opłaty za korzystanie z pomieszczeń domu przedpogrzebowego przy                  ul. Piaskowej
 
a) opłata jednorazowa – za jednokrotne korzystanie z pomieszczeń w celu przygotowania jednych zwłok
50,00
 
b) opłata miesięczna – za wielokrotne korzystanie z pomieszczeń w celu przygotowywania zwłok więcej niż jeden raz w miesiącu
300,00
 
Opłaty, o których mowa wyżej, nie podlegają zwrotowi.
 
§ 2
 
2.      Nie pobiera się opłat, o których mowa w § 1, dla zwłok osób w związku
z wykonaniem pochówku na koszt opieki społecznej Gminy Miejskiej Iława.
3.      W uzasadnionych przypadkach, na wniosek i po uzyskaniu opinii opieki społecznej, Burmistrz Miasta Iławy może zwolnić lub zmniejszyć opłaty, o których mowa w § 1.
 
§ 3
 
1.      Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobiera zarządca cmentarzy.
2.   Przedłużenie prawa do korzystania z miejsca pod grób, w którym pochowane są zwłoki na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej w wysokości 50% licząc od dnia, w którym upłynęło 20 lat od pochówku lub wniesienia ostatniej opłaty 20-letniej
(w przypadku grobów rodzinnych termin ten liczy się od dnia pochowania pierwszych zwłok).
3.   Przepis ust. 1 nie dotyczy grobów murowanych na więcej niż 1 osobę.
4.   Przedłużenie rezerwacji na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20 letniej w wysokości 50% w terminie 6 miesięcy od wygaśnięcia rezerwacji. Nie uiszczenie tej opłaty jest równoznaczne z utratą miejsca rezerwowanego. W takim przypadku miejsce pozostaje do dyspozycji administratora.
4.      W przypadku ekshumacji, która nastąpiła przed upływem 20 lat, licząc od dnia pochówku, dysponentowi grobu, na pisemny wniosek, przysługuje prawo do zwrotu 1/20 kwoty, która została uiszczona za prawo do korzystania z tego grobu, za każdy niewykorzystany rok.
§ 4
 
Traci moc zarządzenie nr 0050-91/2015 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ich ustalania za korzystanie cmentarzy komunalnych w Iławie.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.