Cmentarze komunalne w Iławie

Uchwała Nr XVII/143/15
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Iławie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015r., poz 1515). i art. 4 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm) oraz art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.)  Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się regulamin cmentarzy komunalnych w Iławie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się do cmentarzy komunalnych: przy ul. Piaskowej, przy ul. Ostródzkiej i przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXI/222/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Iławie .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
 
mgr Wojciech Szymański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XVII/143/15
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 listopada 2015 r.
 
 
Regulamin cmentarzy komunalnych w Iławie
Rozdział 1.
 Przepisy ogólne
1.     Cmentarze komunalne: przy ul. Piaskowej, Ostródzkiej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Iławie są własnością Gminy Miejskiej Iława.
2.     Cmentarzami administruje wybrany przez Burmistrza Miasta Iławy zarządca, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.     Informacja o adresie biura zarządcy oraz o godzinach urzędowania umieszczona jest na tablicach informacyjnych przy wejściach na cmentarze komunalne.
4.     Załatwianie spraw związanych z pochówkiem na cmentarzach przy ul. Ostródzkiej i Piaskowej oraz innych spraw związanych z działalnością cmentarzy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania zarządcy.
5.     Cmentarz komunalny przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest zamknięty dla pochówków.
6.     Cmentarz komunalny przy ul. Ostródzkiej przeznaczony jest do chowania zmarłych w miejscach wcześniej zarezerwowanych lub w grobach przeznaczonych do ponownego pochówku.
7.     Na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej zarządca upoważniony jest do wykorzystywania ujawnianych wolnych miejsc na terenie cmentarza, po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Iławy.
8.     Cmentarz komunalny przy ul. Piaskowej przeznaczony jest do chowania zmarłych w grobach:
a) zwykłych ziemnych pojedynczych bez prawa murowania
b) zwykłych rodzinnych bez prawa murowania
c) murowanych pojedynczych
d) murowanych rodzinnych
e) dla zwłok dziecka do lat 6
f) dla urn ze szczątkami zwłok – pojedynczych
g) dla urn ze szczątkami zwłok – rodzinnych.
 
Rozdział 2.
Organizacja uroczystości pogrzebowych
1.     Pochówki odbywają się codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 9.00 – 15.00.
2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą zarządcy, terminy podane w ust. 1 mogą ulec zmianie.
3.     Termin i miejsce pochówku oraz miejsce rezerwacji ustala zarządca cmentarzy zgodnie z planem zagospodarowania cmentarzy.
4.    Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzach komunalnych następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w szczególności karty zgonu zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, a w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie prokuratora.
5.     Zarządca cmentarzy komunalnych jest upoważniony do żądania od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza.
 
 Rozdział 3.
Opłaty cmentarne
 
1.       Wysokość cen i opłat oraz sposób ich ustalania za korzystanie z cmentarzy komunalnych są ustalane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy.
2.       Opłaty pobierane są przez zarządcę cmentarza komunalnego najpóźniej w dniu pogrzebu.
3.     Opłaty za miejsca pochówku wnosi się na okres 20 lat licząc od dnia pierwszego pochówku, w terminie nie później niż w dniu przyznania miejsca przez zarządcę.
4.     Okres 20-letni nie dotyczy grobów murowanych na więcej niż 1 osobę.
5.     Opłaty, o których mowa w niniejszym regulaminie nie podlegają zwrotowi.
6.    Przedłużenie prawa do korzystania z miejsca pod grób, w którym pochowane są zwłoki na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej licząc od dnia, w którym upłynęło 20 lat od pochówku lub wniesienia ostatniej opłaty 20-letniej (w przypadku grobów rodzinnych termin ten liczy się od dnia pochowania pierwszych zwłok).
7.     Przepis ust. 6 nie dotyczy grobów murowanych na więcej niż 1 osobę.
8.    W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminie określonym w ust. 6 grób kwalifikuje się do likwidacji, co nie narusza art. 7 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 118, poz. 687 z późniejszymi zmianami).
10.   Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, co najmniej 12 miesięcy przed terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
Rozdział 4.
Prawo do grobu
1.   Grób nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
2.  Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego      spoczywającego w tym grobie według kolejności:
a) pozostały małżonek
b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
d) krewni w linii bocznej do 4 stopnia,
e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
3.     Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w tym ustępie.
4.     Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.
5.     Prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia.
6.   Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego, przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która uiściła należną opłatę za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
7.    Z chwilą pochowania do grobu wymienionego w ust. 6 osoby zmarłej o dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyzję podejmuje wspólnie osoba wymieniona w ust. 6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w ust. 2.
8.     Osoby wymienione w ust. 2 mogą udostępnić  grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe.
9.     Członkowie rodziny zmarłego, dochowanego do istniejącego grobu, na zasadzie ust. 8, nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.
Rozdział 5.
 Użycie grobu
1.    Groby (w tym murowane, pod urny itd.) oraz miejsca zarezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego z pominięciem zarządcy cmentarzy komunalnych.
2.    Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji zarządcy cmentarzy komunalnych, bez zwrotu opłaty.
3.    Miejsca rezerwowe, szczególnie wybudowane grobowce, powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone oraz oznakowane w sposób ustalony przez zarządcę cmentarza komunalnego i na zasadach z nim uzgodnionych.
4.    Wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia komór grobowca ponosi dysponent grobu.
5.    Miejsca zarezerwowane przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarzy komunalnych, bez względu na uiszczoną opłatę.
Rozdział 6.
 Ekshumacje
       1.     Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem właściwego organu inspekcji sanitarnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami,
b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.
2.    Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza, chyba, że dysponent grobu zastrzeże sobie do niego prawo, wnosząc opłatę jak za rezerwację tego miejsca, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ekshumacji.
3.    Dysponent zlikwidowanego grobu ma obowiązek demontażu wszelkich zabudowań tj.: nagrobków, krzyży, wszelkiego rodzaju obudów itp. oraz roślinności posadzonej przy tym grobie.
4.    W przypadku nie spełnienia warunku zawartego w ust. 3 zarządca cmentarza podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego orazutrzymania ładu i porządku w miejscu zlikwidowanego grobu.
5.     Zdemontowane w wyniku likwidacji grobu elementy dysponent grobu może odebrać z cmentarza w okresie 6 miesięcy od dnia demontażu.
6.     Z czynności, o których mowa w ust. 4 sporządza się protokół.
 
Rozdział 7.
 Przepisy porządkowe
1.     Na terenie cmentarzy komunalnych w Iławie zakazuje się:
a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
b) żebractwa,
c) przebywania w stanie nietrzeźwym,
d) wprowadzania zwierząt
2. Na terenie cmentarzy zakazuje się bez uprzedniej zgody zarządcy dokonywania następujących czynności:
a) prac kamieniarskich i budowlanych,
b) poruszania się po terenie cmentarza pojazdami mechanicznymi z wyłączeniem pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarzy i z przeprowadzaniem pogrzebu, policji, pogotowia ratunkowego, straży miejskiej, straży pożarnej, pojazdów kierowanych przez osobę o widocznej niesprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą osobę o widocznej niesprawności ruchowej.
c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
d) samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, pergoli, trejaży itp. w takich miejscach, w których utrudniałoby to w znaczący sposób korzystanie innym z terenu cmentarza,
e) samowolnego sadzenia drzew i krzewów, w szczególności takich, które w przyszłości ze względu na swoje rozmiary utrudniałyby korzystanie z terenu cmentarza innym osobom,
f) przenoszenia lub zabierania z cmentarza trwałych elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków).
3. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.
4. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
 
Rozdział 8.
Przepisy końcowe
1.     Gmina Miejska Iława i zarządcy cmentarzy komunalnych nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
2.     W przypadku naruszenia regulaminu zarządca ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji administracyjnych.